POLITIKA ZASEBNOSTI GLEDE OBDELAVE OSEBNIH PODATKOV PRI ODVETNIŠKI DRUŽBI FERFOLJA, LJUBIČ O.P., D.O.O.

Upravljavec vaših osebnih podatkov je Odvetniška družba Ferfolja, Ljubič o.p., d.o.o., Slomškova ulica 17, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju Odvetniška družba).

Odvetniška družba ni zavezana k imenovanju pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov, ker za odvetnike velja izjema iz Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov.

Odvetniška družba, oziroma v njenem imenu in za njen račun pri njej zaposleni odvetniki in drugo strokovno osebje, obdeluje vaše osebne podatke za namene izpolnjevanja medsebojnih pravic in obveznosti iz pogodbe o zaposlitvi ali drugih pogodb civilnega prava, za izvajanja naročenih odvetniških storitev, kot so zastopanje pred sodišči in drugimi državnimi organi, naročenega pravnega svetovanja v okviru podeljenega pooblastila ter za nemoten potek dela in organizacijo dela Odvetniške družbe, vse pa v mejah, ki jih določajo predpisi s področja varstva osebnih podatkov, sklenjene pogodbe oziroma dano pooblastilo oziroma izražena volja posameznikov.

Odvetniška družba, oziroma v njenem imenu in za njen račun pri njej zaposleni odvetniki in drugo strokovno osebje, obdeluje osebne podatke praviloma na podlagi pogodbe med Odvetniško družbo in posameznikom, pogodba pa je usklajena z naslednjimi predpisi: Splošna uredba o varstvu podatkov (Uredba EU 2016/679), Zakon o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 94/07; ZVOP-1), Zakon o odvetništvu (Ur. l. RS, št. 18/93, 24/96 – odl. US, 24/01, 54/08, 35/09, 97/14, 8/16 – odl. US in 46/16 – ZOdv), Zakon o delovnih razmerjih (Ur. l. RS, št. 21/13, 78/13 – popr., 47/15 – ZZSDT, 33/16 – PZ-F, 52/16 in 15/17 – odl. US) ter z drugimi mednarodnimi pogodbami, predpisi EU ter nacionalnimi zakoni (npr. davčni predpisi), ki terjajo od Odvetniške družbe, da v določenih primerih posreduje osebne podatke posameznikov državnim organom in drugim upravljavcem za izpolnjevanje svojih ali njihovih zakonskih obveznosti ali pristojnosti.

Za namene lažjega in učinkovitejšega poslovanja, kot na primer za namen lažje in hitrejše komunikacije preko e-pošte in telefona, vas Odvetniška družba zaprosi za podajo privolitev v obdelavo vaših osebnih podatkov (e-naslova in telefonske številke) v te namene. V teh primerih bo vaše osebne podatke obdelovala zgolj v okviru obsega vaše privolitve in zgolj za namene, v katere boste privolili. Tako pridobljene osebne podatke bo obdelovala do preklica vaše privolitve oziroma do prenehanja namena, za katerega so bili zbrani (npr. s prenehanjem pogodbenega razmerja, preneha tudi potreba po obveščanju o prejetih sodnih pošiljkah).

Na podlagi vaše privolitve bo Odvetniška družba o vas zbirala tudi osebne podatke, ki ji jih boste posredovali preko kontaktnega obrazca na njeni spletni strani www.flb.si. Tudi v teh primerih bo vaše osebne podatke obdelovala zgolj v okviru obsega vaše privolitve in zgolj za namen, za katerega je oblikovan kontaktni obrazec (to je odgovor na zastavljeno vprašanje). Tako pridobljene osebne podatke bo obdelovala do prenehanja namena, za katerega so bili zbrani, to je do odgovora na vaše povpraševanje.

V primeru, ko je zagotovitev osebnih podatkov potrebna za uveljavljanje medsebojnih pravic in obveznosti, ki izhajajo iz določenega pogodbenega razmerja, kot je delovno razmerje ali izvajanje naročenih odvetniških storitev (obdelava na podlagi pogodbe), ter kadar je zagotovitev osebnih podatkov Odvetniški družbi zakonska obveznost vas ali Odvetniške družbe, morate zagotoviti te osebne podatke. V primeru, da teh osebnih podatkov ne zagotovite, z Odvetniško družbo ne morete skleniti pogodbe, kar pomeni, da Odvetniška družba za vas ne bo opravila nobenih storitev oziroma ne bo sklenila delovnega razmerja z vami.

Odvetniška družba lahko podatke obdeluje tudi na podlagi zakonitega interesa, za katerega si prizadeva, razen kadar nad takimi njenimi interesi prevladajo interesi ali temeljne pravice in svoboščine posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ki zahtevajo varstvo osebnih podatkov. V primeru uporabe zakonitega interesa, bo Odvetniška družba vedno opravila presojo skladno s Splošno uredbo o varstvu podatkov. Primer zakonitega interesa Odvetniške družbe je npr. uveljavljanje, izvajanje ali obramba pravnih zahtevkov Odvetniške družbe – dokler ne boste v celoti poravnali računa za opravljene storitve, bo Odvetniška družba na podlagi navedenega zakonitega interesa obdelovala vaše osebne podatke, do poplačila. Odvetniška družba si pridržuje tudi pravico do odpovedi pooblastila ter do celotnega poplačila za opravljene storitve. Tudi v tem primeru bo Odvetniška družba vaše osebne podatke na podlagi lastnega zakonitega interesa, kljub odpovedi pooblastila, obdelovala do celotnega poplačila.

Zaradi lastne organiziranosti dela Odvetniška družba posamezna opravila v zvezi z vašimi podatki zaupa drugim osebam (pogodbenim obdelovalcem). Pogodbeni obdelovalci lahko zaupane podatke obdelujejo izključno v imenu Odvetniške družbe, v mejah njenega pooblastila (kot je definiran v pisni pogodbi oziroma drugem pravnem aktu) in skladno z nameni, ki so opredeljeni v tej politiki zasebnosti ter s pogodbo med Odvetniško družbo in posameznim pogodbenim obdelovalcem.

Pogodbeni obdelovalci, s katerimi sodeluje Odvetniška družba, so npr. računovodski servis, vzdrževalci IT sistemov in ponudniki storitev v oblaku in e-pošte (Dropbox, Gmail).

Odvetniška družba ne bo posredovala vaših osebnih podatkov tretjim nepooblaščenim osebam.

Odvetniška družba osebnih podatkov ne iznaša v tretje države (izven držav članic Evropskega gospodarskega prostora – članice EU ter Islandija, Norveška in Liechtenstein) in v mednarodne organizacije, razen v ZDA – vsi pogodbeni obdelovalci v ZDA, katerim Odvetniška družba omogoča vpogled v osebne podatke (npr. Dropbox, Gmail, Google), v svojih Splošnih pogojih uporabe in Politiki zasebnosti zagotavljajo spoštovanje pravil iz Splošne uredbe GDPR (Uredba EU 2016/679) in potrjujejo, da so pridobili certifikat skladnosti z zasebnostnim ščitom EU-ZDA (EU-U.S. Privacy Shield Framework).

Odvetniška družba bo osebne podatke obdelovala v obsegu, ki je potreben za uresničevanje namenov obdelave in dokler bo to potrebno za dosego zasledovanega cilja.

Osebne podatke obdeluje do izpolnitve namena oziroma v okviru zastaralnih rokov za obveznosti, ki bi lahko izvirale iz obdelave teh osebnih podatkov, še posebej, ko je obdelava osebnih podatkov potrebna v okviru sklenitve oziroma izvedbe pogodbe, razen v primerih, ko je rok hrambe osebnih podatkov predpisan z zakonom. V teh primerih Odvetniška družba podatke hrani v skladu z zakonskimi določili.

S pisno zahtevo, poslano na naslov: Odvetniška družba Ferfolja, Ljubič, o.p. d.o.o., Slomškova ulica 17, 1000 Ljubljana ali na e-naslov [email protected], lahko posameznik zahteva dostop, dopolnitev, popravek, blokiranje oz. omejitev obdelave ali izbris osebnih podatkov, ugovarja obdelavi podatkov, ki se obdelujejo v zvezi z njim ter zahteva prenos podatkov.

Posameznik lahko dane privolitve v obdelavo osebnih podatkov kadarkoli trajno ali začasno, v celoti ali delno prekliče s pisno zahtevo, poslano na naslov: Odvetniška družba Ferfolja, Ljubič o.p. d.o.o., Slomškova ulica 17, 1000 Ljubljana ali na e naslov [email protected]. Preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave, ki se je na podlagi privolitve izvajala do njenega preklica.

Posameznik ima pravico vložiti pritožbo pri Informacijskem pooblaščencu RS (naslov: Dunajska 22, 1000 Ljubljana, e-naslov: [email protected] telefon: 012309730, spletna stran: www.ip-rs.si), če meni, da se njegovi osebni podatki shranjujejo ali kako drugače obdelujejo v nasprotju z veljavnimi predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov.

Vsaka sprememba te politike bo objavljena na spletni strani Odvetniške družbe. Z uporabo storitev Odvetniške družbe in njene spletne strani, posameznik potrjuje, da je seznanjen s celotno vsebino te politike zasebnosti in njenimi spremembami.

Ta Politika zasebnosti je objavljena na spletni strani Odvetniške pisarne in dostopna na sedežu Odvetniške pisarne, velja pa od 27.11.2018 dalje.

Zadnja revizija: 5.2.2019

Odvetniška družba Ferfolja, Ljubič o.p., d.o.o.
Datum: 27.11.2018

LogoONASa

Odvetništva ne jemljemo zgolj kot običajen poklic, za katerega je dovolj biti strokoven, natančen in ažuren. Odvetništvo je za nas poslanstvo, za opravljanje katerega osnovnim kompetencam dodajamo še dobro mero osebnega poguma, neodvisnosti in častnosti ter tako skušamo prispevati svoj delež k bolj pravni in pravičnejši družbi.